retur til forside
Arbejdets Rum introduktion

Arbejdets Rum er en phd-afhandling om forholdet mellem arkitektur og arbejde udført ved Kunstakademiets Arkitektskole med arkitekt maa Flemming Skude som vejleder. Den er resultatet af mere end 5 års udforskning af forholdet mellem arkitektur og arbejde. I sin trykte form er afhandlingen et 496 sider gennemillustreret værk med i alt 500 illustrationer, hvoraf størstedelen er egne fotografier. Med denne web-publicering er Arbejdets Rum frit tilgængelig i sin helhed, og det er mig en stor tilfredsstillelse at kunne præsentere min afhandling på denne måde.

Projektet Arbejdets Rum blev formuleret i efteråret 1992 og påbegyndt i 1993 på basis af en bevilling fra Arbejdsmiljøfondet og Forskerakademiet i fællesskab. Afhandlingens japanske case-studier er gennemført i forbindelse med to ophold ved Institute for East Asian Architecture and Urbanism i Kyoto, som jeg har været tilknyttet siden 1989.

Arbejdets Rum blev fremlagt til bedømmelse ved en offentlig forelæsning 9. september 1998. Denne forelæsning blev siden bearbejdet til en web-udgave, som kan ses ved at klikke på billedet i marginen til venstre. De 45 minutter, som en sådan fremlæggelse må vare, er dog en endog særdeles snæver ramme for redegørelsen for fem års arbejde, og web-udgaven er derfor mest tænkt som en appetitvækker. Fra hver af fremlæggelsens 50 sæt lysbilleder med tilhørende tekst er der lavet sidehenvisninger til selve afhandlingen, og man har hermed en mere visuel nøgle til afhandlingen til supplement af gennemgangen i det følgende.

"Arbejdets Rum er en kvalitativ undersøgelse af relationen mellem arkitektur og arbejde, som gennem en række case-studier og generelle tilgange søger at nå ind til noget essentielt om forholdet mellem arbejdsbegreber og steder for arbejde.

Arbejdets Rum forstås i denne afhandling på to i hinanden indfoldede planer - dels som det psykiske, indre rum, hvori vores oplevelse af det at arbejde udspiller sig; dels som det arkitektoniske, mere umiddelbart beskrivbare, konkrete rum, hvori vort arbejde udspiller sig.

Selvom arbejdet udspiller sig synkront i begge planer, er deres indbyrdes relation yderst uhåndgribelig. Arbejdets Rum søger gennem et flertal af tilgange at nærme sig forholdet mellem det ydre og det indre arbejdsrum. Modsvarende bliver arbejdsbegrebet i Arbejdets Rum særdeles omfattende. Det bliver eksistentielt af tilsnit og overskrider definitioner baseret på størrelser som løn og fysisk aktivitet.

I udarbejdelsen af Arbejdets Rum har jeg søgt at håndtere et menneske- og livssyn, der er så levende, komplekst og fuldgyldigt, at vort arbejdslivs uhyre komplekse konstitution er givet en reel rummelighed. Mennesket i afhandlingen Arbejdets Rum er således en mangfoldig størrelse, et væsen af kød og blod, et levende, tænkende, reflekterende, sansende og sensuelt menneske, et åndsvæsen af næsten ufatteligt potentiale." (Arbejdets Rum, p. 6)

Afhandlingen er opbygget i tre dele med hver sit noteapparat, litteraturliste og appendiks. De mere generelle betragtninger om arbejds-modi og arbejdsrummets natur findes i første del, "Indledende snit i Arbejdets Rum" sammen med en klarlægning af projektets metode og tilgang. De to efterfølgende hoveddele er bygget op som to meget bredt anlagte case-studier, "Case-studiet om Hinaya, en tekstilvirksomhed i Kyoto," og "Case-studiet om Shinju-an, et zen-tempel i Kyoto."

I gennemgangen af de enkelte kapitler i Arbejdets Rum på de følgende sider er der link til pdf-filer i skærmopløsning, som tilsammen dækker hele afhandlingen. Samme filer kan downloades fra en særskilt download-side, hvorfra man også kan downloade afhandlingen i en højere opløsning, som gør det muligt at udprinte illustrationerne med et mere tilfredsstillende resultat. Ønskes en optimal billedkvalitet, er det mod fremsendelse af 100 kr. til undertegnede muligt at få tilsendt en CD-rom med pdf-filer af hele afhandlingen i højopløsning.


retur til forside


Fortsæt til Indledende snit i Arbejdets Rum (2 af 5)

Se Arbejdets Rum download-side.

Arbejdets Rum - en web-udgave af den offentlige fremlæggelse 09.09.1998
vis større billede

Arbejdets Rum forside

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Arbejdets Rum introduktion
Indledende snit i Arbejdets Rum
Case-studiet om Hinaya
Case-studiet om Shinju-an I
Case-studiet om Shinju-an II
Arbejdets Rum download-side

web-udgave af phd-afhandlingens offentlige fremlæggelse 09.09.1998

arkitekt phd Jens Hvass
Larslejsstræde 3, 1451 København K
+45 / 33 33 05 44
jens@jenshvass.com

Arbejdets Rum - en web-udgave af den offentlige forelæsning 09.09. 1998
Arbejdets Rum - en web-udgave af den offentlige forelæsning 09.09. 1998
Indholdsfortegnelse
I

5
7
15
21
29
33
47
55
61
79
113

II

119
143
177
193
203
231

III

239
243
251
261
279
297
305
313
387
463
471
475
491
493
496
Indledende snit i Arbejdets Rum

Introduktion til Arbejdets Rum
Metode og tilgang
Dialogstudiets potentiale
Vejen til Arbejdets Rum
De japanske case-studier
Uddrivelsen fra Paradis
Den menneskelige udfordring
Arbejdets ABC
Den japanske ABC
Noter, indledende kapitler
Litteraturliste, indledende kapitler

Case-studiet om Hinaya

Boblearkitektur
Shin Takamatsus Hinaya
Izukura-sans Hinaya
De ansattes Hinaya
Noter, Hinaya
Litteraturliste, Hinaya

Case-studiet om Shinju-an

Prolog, et lille stykke aftalekultur
Shinju-an og Daitoku-ji
Arbejdet i zendoen
Ikkyus living zen
På havearbejde i Shinju-an
Shinju-ans dagligdag
Zen og kunstnerisk arbejde
Refleksioner i te-rummet
Noter, Shinju-an
Litteraturliste, Shinju-an
Appendiks I: Personliste, Shinju-an
Appendiks II: Japanske ord og begreber
Appendiks III: Historiske epoker
Appendiks IV: Kortskitse over Japan
Kolofon

11.03.2013